Skoči na glavno vsebino

Projekti NAMA POTI, OBJEM, POGUM in MUNERA 3

Na naši šoli bomo izvajali projekte NA-MA POTI, OBJEM, PODVIG in MUNERA 3. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

NAMA POTI – Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 4.000.000,00 EUR.

Cilj projekta je razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije oz. prožne oblike učenja, ki bodo tudi z vključevanjem novih tehnologij pripomogle k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju naravoslovne, matematične in drugih pismenosti (finančne, digitalne, medijske …) otrok/učencev/dijakov od vrtcev do srednjih šol.

V projektu analiziramo stanje naravoslovne in matematične pismenosti na VIZih. Na osnovi opredeljenih elementov naravoslovne in matematične pismenosti z opisniki razvijamo in preizkušamo didaktične pristope in strategije za vertikalno in horizontalno udejanjanje teh elementov na vseh ravneh znanja v posameznih starostnih obdobjih. Kritično mišljenje v naravoslovni in matematični pismenosti krepimo s poudarkom na argumentiranju, metakognitivnem razmišljanju in medijski kritičnosti. Izboljšujemo strategije interdisciplinarnega reševanja kompleksnih avtentičnih problemov in učenja z raziskovanjem. Premišljeno vključujemo in uporabljamo IKT za vzpostavitev prožnih in inovativnih učnih okolij, igrifikacijo, programiranje, razvijanje logičnega in algoritmičnega mišljenja. Poudarjamo aktivno vlogo vsakega učenca in sodelovanje po načelih formativnega spremljanja ter personalizacijo ter izboljšujemo odnos učencev do naravoslovja in matematike. Pri projektnih aktivnostih izhajamo tudi iz rezultatov in gradiv preteklih projektov s področja naravoslovja in matematike. Vse aktivnosti projekta bodo izhodišče za pripravo priporočil za razvoj naravoslovne in matematične pismenosti v VIZ po vertikali.

  Projekt OBJEM – Bralna pismenost in razvoj slovenščine</span

  Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.550.000,00 EUR.

  Z dejavnostmi projekta OBJEM želimo nadgraditi ustvarjalno in inovativno učno okolje za dvig splošnih kompetenc, razviti in preizkusiti pedagoške pristope in strategije, ki bodo pripomogli k celostnemu in kontinuiranemu vertikalnemu razvoju bralne pismenosti vseh dijakov naše šole po vertikali.

  V projektu OBJEM razvijamo štiri vsebinska  področja:

  • bralno pismenostin razvoj slovenščine (učni jezik, zmanjšanje razlik med spoloma, ranljive skupine, motivacija za branje),
  • pripomočkeza prepoznavanje ravni bralne pismenosti v predšolskem obdobju ter v 2. in 3. VIO OŠ,
  • slovenščino kot drugi jezika(za priseljence, begunce, Rome ter za otroke, ki uporabljajo znakovni jezik) in
  • šolskoknjižnico.

   Izbrano področje raziskovanja za naš VIZ v šolskem letu 2019/2020 je bralna pismenost in razvoj slovenščine. Vsako leto na podlagi analize stanja in prioritet šole oblikujemo skupno raziskovalno vprašanje, letošnje prioritetno področje je usmerjeno v razvoj kritičnega mišljenja skozi sodelovalne pristope.

   Vse aktivnosti projekta in njihovi izsledki so podlaga za nadaljnje načrtovanje dela v projektu in za usmeritev prioritetnih področij šole. Ker gre za razvojno naravnanost projekta in razvijanje prečnih veščin, cilje vsako leto oblikujemo na ravni VIZ, prav tako pa sodelujemo tudi z ostalimi razvojnimi projekti na šoli.

   Pripravila: Mateja Ceket Odar, prof., vodja projekta na šoli

   Projekt PODVIG – Krepitev kompetence podjetnosti in spodbujanja prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v gimnazijah

   Povezava na spletno stran projekta PODVIG poslovodečega partnerja Zavoda RS za šolstvo: https://www.zrss.si/objava/projekt-podvig. Finančna podpora: Skupna višina sredstev, namenjenih za izvedbo projekta, znaša 2.700.000,00 EUR

   Ključni cilj projekta je razviti in preizkusiti model celostnega razvoja kompetence podjetnosti pri dijakih skozi medpredmetno povezovanje in sodelovanje z okoljem in širšo skupnostjo.

   V ta namen bomo v sodelovanju z razvojnimi ter implementacijskimi gimnazijami in konzorcijskimi partnerji razvili, preizkušali in implementirali modele, ki bodo omogočali učinkovito umestitev kompetence podjetnosti v gimnazijski prostor in s pomočjo katerih bodo gimnazije celovito razvijale kulturo podjetnosti v kontekstu interdisciplinarnosti in povezovanja z okoljem.

   Poseben poudarek pri projektu bo na prepoznavanju družbenih, okoljskih, gospodarskih in osebnih izzivov in njihovem reševanju s pomočjo kompetence podjetnosti v smeri iskanja trajnostnih rešitev. Zato bomo razvijali prožne oblike učenja, zlasti tistih, ki omogočajo sistematično vpeljevanje in razvijanje medpredmetnih in (kros)kurikularnih povezav s poudarkom na aktivni vlogi dijakov in reševanju avtentičnih problemskih situacij ter družbenih izzivov. Posebna pozornost bo posvečena tudi razvijanju pedagoških strategij, ki spodbujajo sodelovanje ter izmenjavo izkušenj, idej in inovacij ter najrazličnejše oblike mreženja.

   Projekt MUNERA 3 – Program nadaljnega poklicnega izobraževanja in usposabljanja za zaposlene v letih 2018-2022

   Na šoli smo v okviru projekta MUNERA3 izvedli različna usposabljanja, z zelo dobrimi programi, ki se jih vsako leto udeleži po več skupin udeležencev. V 2018 in 2019 smo izvedli usposabljanja za zaposlene strokovne delavce Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, pod nazivom Znanja in spretnosti za 21. stoletje (v letu 2018) ter Znanja in veščine za 21. stoletje II / 2019. Za zaposlene vzgojitelje-ice in pomočnike-ice vzgojiteljev-ic v vrtcih in drugih vzgojno varstvenih zavodih, smo izvedli za skupino 20 udeleženk usposabljanje z naslovom Nadgradnja veščin ustvarjalnega izražanja ter novosti sodobnega časa, pomembne za vzgojo v predšolskem obdobju (v letu 2018)  ter usposabljanje Nadgradnja veščin ustvarjalnega izražanja ter novosti sodobnega časa, pomembne za vzgojo v predšolskem obdobju II / 2019. V letu 2020 smo izvedli program usposabljanja Nadgradnja veščin ustvarjalnega izražanja ter novosti sodobnega časa, pomembne za vzgojo v predšolskem obdobju_2020, ki je zelo dobro obiskan (40 udeležencev) in smo ga zaradi velikega povpraševanja ponovno izvedli še spomladi 2021. V februarju in do konca maja 2022 izvajamo posodobljen program, ki je na voljo na povezavi: Nadgradnja veščin ustvarjalnega izražanja ter novosti sodobnega časa pomembne za vzgojo v predšolskem obdobju 2022.

   O celotnem projektu lahko več preberete na spletni strani MUNERA3 (http://www.munera3.si/o-projektu/) .

   Dostopnost