Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina je enotna organizacija, ki združuje gimnazijo, srednjo strokovno šolo ter dijaški dom.

 

Organa vodenja šole sta:

  • Ravnatelj: Andrej Rutar, prof., je poslovodni organ in pedagoški vodja šole ter dijaškega doma.
  • Svet šole je organ upravljanja zavoda. Sestavlja ga 11 članov, in sicer:
    • Predstavniki zaposlenih: Barbara Cigoj Drobnič, Jasmina Doljak, Katja Semolič, dr. Tadeja Kobal, Samuel Farsure
    • Predstavnica lokalne skupnosti: Nina Štrancar
    • Predstavniki staršev: Andrej Valič, Branko Bevk, Nataša Nardin
    • Predstavnika dijakov: Kristina Trampuž, Miha Kočevar

 

Strokovni in drugi organi šole so: 

  • učiteljski in vzgojiteljski zbor
  • programski učiteljski zbor (PUZ)
  • oddelčni učiteljski zbor
  • razrednik
  • strokovni aktivi
  • pritožbena komisija
  • komisija za kakovost
  • svet staršev
  • dijaška skupnost

Komisije:

  • komisija za kakovost
  • komisija za izdelavo letnega delovnega načrta šole in analize
  • volilna komisija
  • komisija za promocijo zdravja
  • komisija za prehrano
  • komisija za varstvo dijakovih pravic
  • komisija za priznanje formalno in neformalno pridobljene izobrazbe
Dostopnost