Skoči na glavno vsebino

Katalog informacij javnega značaja Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

1. OSNOVNI PODATKI O KATALOGU

Naziv javnega zavoda: Srednja šola Veno Pilon Ajdovščina

Naslov: Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

 

Telefon tajništvo: +386 (0)5 36 64 110

Telefon ravnatelj: +386 (0)5 36 64 112

Faks: + 386 (0)5 36 64 120

E-pošta: andrej.rutar@ss-venopilon.si ali tajnistvo@ss-venopilon.si

Spletni naslov: https://www.ss-venopilon.si/

 

Matična številka: 5084997

Davčna številka: 13997360

 

Odgovorna oseba: ravnatelj Andrej Rutar, prof.

Datum prve objave kataloga: 18. 6. 2021

Datum zadnje spremembe: 14. 11. 2023

Katalog je dostopen na spletnem naslovu.

Druge oblike kataloga: Katalog informacij javnega značaja je v fizični obliki dostopen tudi na sedežu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

2. SPLOŠNI PODATKI O ZAVODU IN INFORMACIJAH JAVNEGA ZNAČAJA, S KATERIMI RAZPOLAGA

2.a) Organigram in podatki o organizaciji zavoda

Delovno področje: vzgoja / in / izobraževanje na področju:

 • srednješolsko splošno izobraževanje,
 • srednješolsko poklicno in strokovno izobraževanje,
 • dejavnost dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
 • dejavnost knjižnic

Organizacijska shema organiziranosti dela

 1. Poslovodsko in pedagoško vodenje

Pedagoška dejavnost

Gimnazija

Predšolska vzgoja

Vzgojna dejavnost v dijaškem domu

Svetovalna služba

Knjižnica

Izobraževanje odraslih

Splošna dejavnost

1.2.1 Tajniška in računovodska dejavnost

1.2.2 Vzdrževalna

1.2.3 Domska dejavnost – storitve

V Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina, Cesta 5. maja 12, Ajdovščina sta organizirani kot notranji poslovni oziroma organizacijski enoti:

Dijaški dom na lokaciji Cesta 5. maja 12, Ajdovščina in dejavnost Izobraževanja odraslih na lokaciji Cesta 5. maja 12, Ajdovščina.

Šola opravlja javno službo na področjih:

 • program srednješolskega splošnega izobraževanja,
 • program srednješolskega poklicnega in strokovnega izobraževanja,
 • dejavnosti dijaških in študentskih domov ter druge nastanitve,
 • dejavnost knjižnic,
 • druge dejavnosti, povezane z vzgojo in izobraževanjem,
 • druge dejavnosti, ki so navedene v prilogi ustanovitvenega akta.
Seznam notranjih organizacijskih enot zavoda:

Dijaški dom in dejavnost Izobraževanja odraslih

Vodja dijaškega doma in Izobraževanja odraslih: Karmen Lemut, mag. organizatorka

T: +386 (0)5 36 64 115

E-pošta: karmen.lemut@ss-venopilon.si

2.b) Kontaktni podatki uradne osebe, pristojne za posredovanje informacij javnega značaja:

Andrej Rutar, ravnatelj

Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina

Telefon: +386 (0)5 36 64 112

E-pošta: andrej.rutar@ss-venopilon.si

Odgovorna oseba za varovanje podatkov: ravnatelj Andrej Rutar

 

Pooblaščena oseba za varovanje osebnih podatkov:

Nadja Šuligoj Kunilo

Cesta 5. maja 12

5270 Ajdovščina

E-pošta: nadja.kunilo@gimng.si

2.c) Seznam glavnih predpisov z delovnega področja zavoda

Seznam zakonov, podzakonskih aktov in predpisov z delovnega področja vzgoje in izobraževanja

Glavni predpisi so objavljeni na spletišču Pravno-informacijskega sistema Republike Slovenije. Predpisi Evropske unije so dostopni na povezavi.

Seznam dokumentov kot druga informacija javnega značaja:

1. SKLEP O USTANOVITVI ZAVODA
2. PRAVILA ŽIVLJENJA IN DELA V DIJAŠKEM DOMU SREDNJE ŠOLE VENO PILON AJDOVŠČINA
3. ŠOLSKA PRAVILA SREDNJE ŠOLE VENO PILON AJDOVŠČINA
4. ŠOLSKA PRAVILA OCENJEVANJA ZNANJA SREDNJE ŠOLE VENO PILON AJDOVŠČINA
5. PRAVILNIK O DELOVNI USPEŠNOSTI ZAPOSLENIH V SREDNJI ŠOLI VENO PILON AJDOVŠČINA
6. PRAVILNIK O OBLIKI, VSEBINI, UPORABI IN HRAMBI PEČATOV
7. PRAVILNIK O VARSTVU PRI DELU
8. POŽARNI RED
9. PRAVILNIK O POPISU
10. PRAVILNIK O RAČUNOVODSTVU SREDNJE ŠOLE VENO PILON AJDOVŠČINA
11. PRAVILNIK O GIBANJU KNJIGOVODSKIH LISTIN
12. PRAVILNIK O POSTOPKIH IN UKREPIH ZA VAROVANJE ZAUPNIH IN OSEBNIH PODATKOV
13. POSLOVNIK O DELU SVETA ŠOLE
14. PRAVILNIK O DISCIPLINSKI IN ODŠKODNINSKI ODGOVORNOSTI DELAVCEV
15. PRAVILNIK O PRILAGODITVAH ŠOLSKIH OBVEZNOSTI
16. SKLEP O USTANOVITVI ŠOLSKEGA SKLADA
17. NAVODILA O EVIDENČNIH POSTOPKIH
18. PRAVILA O VAROVANJU OSEBNIH PODATKOV IN DRUGIH URADNIH IN POSLOVNIH SKRIVNOSTI + PRILOGA
19. PRAVILNIK O SREDSTVIH IN OPREMI ZA OSEBNO VARNOST PRI DELU
20. PRAVILNIK O NOTRANJEM NADZORU NAD IZVAJANJEM DOLOČB, KI SE NANAŠAJO NA VAROVANJE IZPITNE TAJNOSTI
21. NAVODILA O SLUŽBENIH POTOVANJIH IN IZPLAČILIH POTNIH STROŠKOV ZAPOSLENIH V SREDNJI ŠOLI VENO PILON AJDOVŠČINA
22. NAVODILA O RAVNANJU IN UKREPIH ZA PREPREČEVANJE TRPINČENJA NA DELOVNEM MESTU TER ZA ODPRAVO NJEGOVIH POSLEDIC
23. PRAVILNIK O SISTEMIZACIJI DELOVNIH MEST
24. PRAVILA ŠOLSKE PREHRANE
25. REGISTER TVEGANJ
26. MATURITETNI HIŠNI RED
27. NAČRT ZA ZAGOTAVLJANJE KONTINUIRANEGA DELA NA SŠ AJDOVŠČINA V ČASU PANDEMSKE GRIPE
28. NAČRT ZA IZVEDBO VAJE EVAKUACIJE
29. NAČRTI INTEGRITETE
30. POSLOVNIK SVETA STARŠEV
31. PRAVILA O OBRAVNAVI NASILJA V DRUŽINI
32. NAVODILA ZA OPRAVLJANJE DELA PREKO POLNEGA ČASA ZAPOSLENIH NA SŠ AJDOVŠČINA
33. PRAVILNIK O BLAGAJNIŠKEM POSLOVANJU SŠ VENO PILON AJDOVŠČINA
34. SIGNIRNI NAČRT VZORČNIH NOTRANJIH PRAVIL LOGITUS
35. NAVODILA ZA RAVNANJE PRED/PO DEJAVNOSTIH S PRILOGAMI, VARNOSTNI NAČRTI
36 SKLEP O DOLOČITVI DEL IN NALOG TER ČASOVNEGA OBDOBJA OPRAVLJANJA DEL IN NALOG V NEVARNIH POGOJIH
37. PRAVILNIK O OPRAVLJANJU DELA NA DOMU ZARADI IZJEMNIH OKOLIŠČIN
2.č) Seznam predlogov in predpisov

 Seznam predlogov in predpisov s področja vzgoje in izobraževanja. Temeljni, podazakonski in drugi predpisi urejajo področje vzgoje in izobraževanja.

Druge povezave na državne registre:

2.d) Seznam sprejetih in predlaganih programov, strategij, stališč, mnenj, analiz in drugih podobnih dokumentih po vsebinskih sklopih
Strateški in programski dokumenti:

Razpisno dokumentacijo in objave pripravljamo skladno s predpisi o urejanju javnega naročanja. Javna naročanja so objavljena na portalu javnih naročil.
2.e) Katalog upravnih, sodnih ali zakonodajnih postopkov oz. drugih uradnih ali javnih storitev, ki jih organ vodi

Postopke vodimo skladno z upravnim postopkom.

 • postopek imenovanja ravnatelja zavoda,
 • izvedba volitev predstavnikov zaposlenih v svet zavoda,
 • izdaja nadomestnih dokumentov in listin – izpis podatkov iz evidenc,
 • postopek  na osnovi pritožb zaposlenih,
 • prijavno-sprejemni postopek za vpis v prvi letnik,
 • odločanje o pravicah in dolžnostih dijakov,
 • podelitev, dodelitev, mirovanje oziroma prenehanje statusa dijaka perspektivnega ali vrhunskega športnika, kulturnika, raziskovalca,
 • postopek izključitve dijaka iz šole
2.f) Seznam javnih evidenc, ki jih upravlja zavod

Zavod ne upravlja z javnimi evidencami.

2.g) Seznam drugih zbirk podatkov, ki jih vodi zavod na podlagi področne zakonodaje s svojega delovnega področja
Evidenca dejavnosti obdelave Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina

 3. OPIS NAČINA DOSTOPA DO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dostop preko spleta.

Fizičen dostop: Informacije so fizično dostopne v prostorih Srednje šole Veno Pilon Ajdovščina, vsak delovnik od 8.00 do 11.00, pri osebah, pooblaščenih za sprejem vlog.

Dostop za ljudi s posebnimi potrebami:

V zgradbi na naslovu Cesta 5. maja 12, 5270 Ajdovščina je v pritličju (v tajništvu) možen dostop za vpogled v dokumente z invalidskimi vozički.

Slabovidnim je omogočen pogled v dokumentacijo z lupo. Po možnosti pa prosilcem na njihovo zahtevo informacijo tudi preberemo oz. ustno obrazložimo.

4. STROŠKOVNIK

Zavod zaračunava materialne stroške posredovanja informacij javnega značaja na podlagi 16., 17. in 18. člena Uredbe o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 24/16). Za posredovanje informacij lahko organ prosilcu zaračuna le materialne stroške, kadar ti presegajo 20 evrov (z vključenim DDV).

5. MOREBITNI STROŠKOVNIK ZA PONOVNO UPORABO, CENIK- ALI DRUGI POGOJI ZA PONOVNO UPORABO INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Prosilcu se posredovanje informacij zaračuna skladno z Uredbo o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja.

6. SEZNAM NAJPOGOSTEJE ZAHTEVANIH INFORMACIJ JAVNEGA ZNAČAJA

Dobava prehrambenih izdelkov – zahteva po dokumentih odpiranja konkurence.

Glede na to, da zavod velik del svojih dokumentov in gradiv ažurno objavlja na spletni strani, sprejme relativno malo zahtev za dostop do informacij javnega značaja.

 

 

Dostopnost